Các log quan trọng trong Directadmin

Công việc của 1 người quản trị hệ thống yêu cầu họ phải luôn luôn kiểm soát,nắm rõ tình trạng sự hoạt động của server.Bất kỳ sự cố hay thay đổi nảo của server đêu được lưu lại để có thể Kiểm tra khi cần thiết.
So,if not aware of the services log location,you will be very confused when experiencing a problem that occurs with server.
Here are the basic log that you need to know for server installations DirectAdmin Control panel

DirectAdmin:

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Apache:

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var / log / httpd / suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

proftpd:

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

Dovecot and vm-pop3d:

/var / log / maillog
/var/log/messages

named (bind):

/var/log/messages

exim:

/var / log / exim / mainlog
/var / log / exim / paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

mysqld:

RedHat:

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:

/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

crond:

/var/log/cron

To view the log ,you can use the command:

less /var/log/filename

tail -n 30 /var/log/filename

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Các log quan trọng trong Directadmin, 5.0 out of 5 based on 1 rating