User Grep command in Linux

GREP (Global regular expression print) command is looking for the line that contains a string or keyword in the file. Trong bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng lệnh grep cơ bản.

 

  • Command syntax :

# grep 'word’ filename
# grep ‘string1 string2’ filename
# cat otherfile | grep ‘something’
# command | grep ‘something’

  • Tìm kiếm từ trong file:

# grep Port /etc/ssh/sshd_config
# grep -i port /etc/ssh/sshd_config ( sử dụng -i nếu bạn không nhớ chính xác là từ viết hoa hay không viết hoa )

  • Đếm số lần xuất hiện của từ tìm kiếm trong file:

# grep -c Port /etc/ssh/sshd_config

  • Hiển thị số dòng của từ tìm kiếm trong file:

#grep -n Port /etc/ssh/sshd_config

  • Hiện thị tất cả các dòng không chứa từ tìm kiếm trong file:

# grep -v 22 /etc/ssh/sshd_config

  • Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng đầu trong file:

# grep ^P /etc/ssh/sshd_config

  • Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng cuối trong file:

# grep yes$ /etc/ssh/sshd_config

  • Kết hợp sử dụng với các lệnh khác :

# cat /proc/cpuinfo |grep cpu

 


 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (8 votes cast)

User Grep command in Linux, 4.3 out of 5 based on 8 ratings