How to run PHP 5.3 with FastCGI on IIS 6.0?

Perform sequential steps:

Step 1: Install IIS 6.0 nếu bạn chưa có
Step 2: Download FastCGI http://www.iis.net/download/fastcgi và cài đặt
Step 3: Download PHP http://windows.php.net/download và cài đặt với tùy chọn IIS FastCGI
Step 4: FastCGI configuration activities with PHP
1. Mở command line
2. Chuyển thư mục hiên hành sang %windir%\system32\inetsrv
3. Chạy lệnh sau để đăng ký thực thi php bằng FastCGI:
cscript fcgiconfig.js -add -section:”PHP” -extension:php -path:”C:\PHP\php-cgi.exe”

Bây giờ bạn có thể dùng IIS tạo một ứng dụng web php để chạy thử.

Nguồn: http://learn.iis.net/page.aspx/247/using-fastcgi-to-host-php-applications-on-iis-60/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

How to run PHP 5.3 with FastCGI on IIS 6.0?, 5.0 out of 5 based on 2 ratings