Cho mình hỏi là phần chép file libcurl-x64.dll vào thư mục bin của ruby và đổi tên thành libcurl.dll mình đã làm theo các bước rồi. Nhưng khi mình chạy lệnh wpscan –update –disable-tls-checks thì nó lại bảo là could not open library “libcurl.dll”. ad có thể giúp mình ko