Bạn hướng dẫn cụ thể hơn được không? Mình sửa theo hướng dẫn trong themes mà vẫn không được