Hướng dẫn cài đặt LEMP trên CentOS 8

LEMP là viết tắt của Linux, Nginx, MariaDB/MySQL và PHP, tất cả đều là phần mềm miễn phí. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn cài đặt LEMP trên CentOS 8.

Cài đặt LEMP trên CentOS 8 – LEMP là viết tắt của Linux, Nginx (Engine-X), MariaDB/MySQL và PHP, tất cả đều là phần mềm miễn phí. Đây là những phần mềm phổ biến nhất cung cấp môi trường hoạt động cho các trang web.

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LEMP trên CentOS 8.

Cài đặt LEMP trên CentOS 8

1. Tắt Selinux

Để tắt Selinux các bạn dùng lệnh sau

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config && setenforce 0

2. Cài đặt LEMP trên CentOS 8

2.1. Bước 1: Cài đặt Nginx

Nginx là một máy chủ web có hiệu suất cao và rất phổ biến ngày nay. Nó cũng có thể được sử dụng như một proxy ngược và caching server. Để cài đặt Nginx hãy xem hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 8.

2.2. Bước 2: Cài đặt MariaDB

MariaDB là một phần mềm thay thế cho MySQL. Nó được phát triển bởi các thành viên cũ của nhóm MySQL, những người lo ngại rằng Oracle có thể biến MySQL thành một sản phẩm mã nguồn đóng. Để cài đặt MariaDB hãy xem hướng dẫn cài đặt MariaDB trên CentOS 8.

2.3. Bước 3: Cài đặt PHP

Tại thời điểm viết bài này, PHP7.4 là phiên bản ổn định mới nhất của PHP. Để cài đặt PHP7.4 và một số module PHP phổ biến hãy các chạy lệnh sau.

dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -y
dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y
dnf module enable php:remi-7.4 -y
dnf install php php-fpm php-mysql php-cli php-common php-curl php-json php-cgi php-xsl php-mbstring php-opcache php-gd php-pgsql php-intl php-bcmath php-soap -y

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất hãy khởi động php-fpm.

systemctl start php-fpm

Cho phép php-fpm khởi động cùng hệ thống.

sudo systemctl enable php-fpm

Screenshot_15

Kiểm tra trạng thái của php-fpm:

systemctl status php-fpm

Screenshot_16

2.5. Tạo Nginx Server Block

Nginx Server Block giống như Virtual Host trong Apache. HOSTVN sẽ không sử dụng Server Block mặc định vì nó không có cấu hình để chạy PHP, vì vậy hãy loại bỏ Server Block mặc định bằng lệnh sau:

rm -f /etc/nginx/conf.d/default.conf

Sau đó, sử dụng trình soạn thảo Nano để tạo tệp Server Block hoàn toàn mới trong thư mục /etc/nginx/conf.d/.

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Dán đoạn cấu hình sau vào tập tin. Đoạn mã sau sẽ cấu hình Nginx lắng nghe trên cổng IPv4 80 và IPv6 cổng 80.

server {
 listen 80;
 listen [::]:80;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html/;
 index index.php index.html index.htm;
 
 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php;
 }
 
 location ~ .php$ {
    try_files $uri $uri/ =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_intercept_errors on;
 
    if (-f $request_filename)
    {
      fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
    }
  }
 
 # A long browser cache lifetime can speed up repeat visits to your page
 location ~* .(jpg|jpeg|gif|png|webp|svg|woff|woff2|ttf|css|js|ico|xml)$ {
    access_log    off;
    log_not_found   off;
    expires      360d;
 }
 
 # disable access to hidden files
 location ~ /.ht {
   access_log off;
   log_not_found off;
   deny all;
 }
}

Screenshot_18

Lưu và đóng tập tin. (Để lưu tệp trong trình soạn thảo văn bản Nano, nhấn Ctrl + O, sau đó nhấn Enter để xác nhận. Để thoát, nhấn Ctrl + X.). Sau đó reload lại Nginx.

systemctl reload nginx

2.4. Bước 4: Kiểm tra PHP-FPM

Để kiểm tra PHP-FPM với máy chủ Nginx, chúng ta cần tạo một tệp info.php trong thư mục webroot.

nano /usr/share/nginx/html/info.php

Dán mã PHP sau vào tệp.

<?php phpinfo(); ?>

Bây giờ trong thanh địa chỉ của trình duyệt, nhập server-ip-address/info.php. Thay thế địa chỉ server-ip-address bằng IP thực tế của bạn. Nếu bạn làm theo hướng dẫn này trên máy tính của mình, hãy nhập 127.0.0.1/info.php hoặc localhost/info.php.

Screenshot_19

Chúc mừng! Bạn đã cài đặt thành công Nginx, MariaDB và PHP7.4 trên CentOS 8. Để bảo mật máy chủ của bạn, bạn nên xóa tệp info.php để ngăn chặn tin tặc nhìn thấy nó.

rm -f /usr/share/nginx/html/info.php

3. Link tham khảo

4. Kết luận

HOSTVN hy vọng hướng dẫn này đã giúp các bạn cài đặt LEMP stack trên CentOS 8. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn vô hiệu hoá SELinux trên CentOS 8

2020-6-3 18:38:40

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 8

2020-6-3 18:41:26

0 trả lời ATác giả MQuản lý
  Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối