Hướng dẫn cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu 18

Rocket.Chat là giải pháp miễn phí cho các công ty muốn xây dựng server chat của riêng mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu 18.

Cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu – Rocket.Chat là một Web Chat Server miễn phí, được phát triển bằng JavaScript, sử dụng Meteor framework. Nó là giải pháp tuyệt vời cho các cộng đồng và các công ty muốn xây dựng một server chat của họ hoặc cho các nhà phát triển muốn xây dựng và phát triển nền tảng chat của riêng họ.

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu 18.

Hướng dẫn cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu 18

1. Yêu cầu cấu hình

1.1. Cấu hình tối thiểu

 • VPS 1 core (2 GHz)
 • 1 GB RAM
 • 30 GB disk

Với cấu hình này bạn có thể triển khai một server chat với tối đa 200 người dùng, trong đó tối đa được 50 người hoạt động cùng một lúc.

1.2. Cấu hình khuyến nghị

 • VPS 2 core (2 GHz)
 • 2 GB RAM
 • 40 GB disk

Với cấu hình này bạn có thể triển khai một server chat với tối đa 500 người dùng, trong đó tối đa được 100 người hoạt động cùng một lúc.

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần có một VPS sử dụng HĐH Ubuntu 18.04. Nếu bạn chưa có VPS hãy tham khảo ngay các gói Cloud VPS của HOSTVN.

ĐĂNG KÝ NGAY

2. cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu

2.1. Bước 1: Tạo Swap

Nếu VPS của bạn chỉ có RAM là 2GB, bạn nên thiết lập thêm 2GB (2048M) Swap để cải thiện hiệu năng hệ thống. Để tạo Swap các bạn chạy lần lượt các lệnh sau:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile count=2048 bs=1M
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile  none  swap  sw  0  0' | sudo tee -a /etc/fstab

Để kiểm tra Swap các bạn có thể sử dụng lệnh sau

free -m

Screenshot_21

2.2. Bước 2: Cài đặt các gói cần thiết

Cập nhật hệ thống và cấu hình apt để có thể cài đặt MongoDB bằng các lệnh sau:

sudo apt-get -y update
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4
echo "deb [ arch=amd64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu bionic/mongodb-org/4.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list

Thêm gói cài đặt Node.js bằng lệnh sau:

sudo apt-get -y update && sudo apt-get install -y curl && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -

Cài đặt build tools, MongoDB, nodejsgraphicsmagick:

sudo apt-get install -y build-essential mongodb-org nodejs graphicsmagick

Cài đặt inherits và n cần thiết để chạy Rocket.Chat

sudo npm install -g inherits n && sudo n 12.14.0

2.3. Bước 3: Cài đặt Rocket.Chat trên ubuntu

Tải xuống phiên bản Rocket.Chat mới nhất:

sudo curl -L https://releases.rocket.chat/latest/download -o /tmp/rocket.chat.tgz
sudo tar -xzf /tmp/rocket.chat.tgz -C /tmp

Tiến hành cài đặt Rocket.Chat (Bài viết này sử dụng thư mục /opt nhưng các bạn có thể chọn thư mục khác nếu muốn):

cd /tmp/bundle/programs/server && npm install
sudo mv /tmp/bundle /opt/Rocket.Chat

2.4. Bước 4: Cấu hình Rocket.Chat service

Thêm rocketchat user và tiến hành set owner cho thư mục Rocket.Chat:

sudo useradd -M rocketchat && sudo usermod -L rocketchat
sudo chown -R rocketchat:rocketchat /opt/Rocket.Chat

Tạo file Rocket.Chat service bằng lệnh sau

cat << EOF |sudo tee -a /lib/systemd/system/rocketchat.service
[Unit]
Description=The Rocket.Chat server
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target nginx.target mongod.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/node /opt/Rocket.Chat/main.js
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=rocketchat
User=rocketchat
Environment=MONGO_URL=mongodb://localhost:27017/rocketchat?replicaSet=rs01 MONGO_OPLOG_URL=mongodb://localhost:27017/local?replicaSet=rs01 ROOT_URL=http://rocketchat.hostvn.net:3000/ PORT=3000

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
 • Lưu ý: Thay http://rocketchat.hostvn.net bằng tên miền của các bạn

Thiết lập công cụ lưu trữ và sao chép cho MongoDB, đồng thời khởi động MongoDB và Rocket.Chat bằng cách chạy lần lượt các lệnh dưới đây:

sudo sed -i "s/^# engine:/ engine: mmapv1/" /etc/mongod.conf
sudo sed -i "s/^#replication:/replication:n replSetName: rs01/" /etc/mongod.conf
sudo systemctl enable mongod && sudo systemctl start mongod
mongo --eval "printjson(rs.initiate())"
sudo systemctl enable rocketchat && sudo systemctl start rocketchat

2.5. Bước 5: Mở port nếu dùng UFW

Nếu các bạn sử dụng UFW Firewall các bạn sẽ cần mở port 3000 để có thể truy cập Rocket.Chat. Để mở Port các bạn chạy lệnh sau

sudo ufw allow 3000/tcp

Screenshot_22

2.6. Bước 6: Tạo tài khoản Admin

Sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình cài đặt các bạn truy cập http://tên-miền-của-bạn:3000 để tiến hành thiết lập Rocket.Chat. Tại bước đầu tiên các bạn sẽ được yêu cầu tạo tài khoản Admin. Điền các thông tin cần thiết và bấm Continue

Screenshot_14

Bước tiếp theo tiến hành điền các thông tin về Công ty/Tổ chức của các bạn và bấm Continue

Screenshot_15

Tại bước 3 các bạn đặt tên cho website, lựa chọn ngôn ngữ hiển thị, loại server (Private, Public) và tuỳ chọn xác thực 2 lớp qua email

Screenshot_16

Ở bước 4 hãy lựa chọn loại phù hợp mà bạn muốn (Sử dụng các dịch vụ Rocket.Chat cung cấp hoặc lựa chọn tự cài đặt cấu hình) và bấm Tiếp tục

Screenshot_17 - cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu

Như vậy là các bạn đã hoàn tất quá trình thiết lập Rocket.chat hãy bấm Đến workspace của bạn để truy cập vào Rocket.Chat

Screenshot_18 - cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu

Screenshot_20 - cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu

3. Link tham khảo

4. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Rocket.Chat trên Ubuntu 18. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể muốn xem thêm Hướng dẫn tích hợp Rocket.Chat và Jitsi Meet.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 18

2020-4-22 9:00:35

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn tích hợp Rocket.Chat và Jitsi Meet

2020-4-22 13:54:29

0 trả lời ATác giả MQuản lý
  Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối