Hướng dẫn resize phân vùng /tmp

Trong bài viết này, Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi dung lượng phần vùng/tmp thông qua scripts của cPanel. Các bạn làm tuần tự theo các bước dưới đây để tránh gặp lỗi trong quá trình resize.

1. Đầu tiên các bạn cần connect tới vps, server .

2. Các bạn chỉnh dung lượng mà các bạn muốn thay đổi

[email protected] [~]# nano /scripts/securetmp
tmp1

Thay đổi giá trị dung lượng ở dòng ” my $tmpdsksize ”

tmp2

3.  Stop các service :
[email protected] [~]# service mysql stop

[email protected] [~]# service httpd stop

4. Kiểm tra và kill các process :

[email protected] [~]# pstree -p | grep tailwatchd
|-tailwatchd(22997)
[email protected] [~]# kill -9 22997
[email protected] [~]# umount /var/tmp

[email protected] [~]# fuser -cu /tmp
/tmp:                16944(mysql)
[email protected] [~]# kill -9 16944
[email protected] [~]# umount /tmp
[email protected] [~]# rm -rf /usr/tmpDSK

5. Chạy script resize của cPanel :

[email protected] [~]# /scripts/securetmp –auto

6. Start lại các service và kiểm tra xem /tmp đã được resize chưa :

[email protected] [~]# service mysql start

[email protected] [~]# service httpd start

[email protected] [~]# reboot

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Máy ChủVPS Server

Hướng dẫn sử dụng Putty

2013-2-20 11:13:23

Máy Chủ

Cấu hình chống Spam mail

2013-2-22 21:52:23

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm

vừa sử dụng tools

Tối