Phần so sánh của bài này dịch từ tiếng anh thì phải, nhưng có lẽ người dịch không phải dân chuyên ngành công nghệ thông tin.