Tuyệt vời. Luay hoay mãi mà không biết có plugin này. Cảm ơn add