https://wordpress.org/support/article/debugging-in-wordpress/
mình bị báo lỗi này, khi cập nhật trang chủ, thay clip trên trang chủ.
Cảm ơn bạn nhiều