Nếu không muốn cache trang chủ thì cấu hình loại trừ cache như thế nào vậy bạn. Với muốn loại trừ cache từng phần trên trang chủ thì làm sao vậy bạn.