mình ko hiểu từ bước 2 từ phần Docker Port Mapping đến hết