Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

Nginx là một webserver mã nguồn mở miễn phí với hiệu suất cao. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nginx trên CentOS 7.

Cài đặt Nginx trên CentOS 7 – Nginx (Phát âm Engine x) là một webserver mã nguồn mở miễn phí, hiệu suất cao và  có thể được sử dụng làm máy chủ proxy ngược chịu trách nhiệm xử lý tải của một trang web lớn.

Nginx có thể được sử dụng như một máy chủ web độc lập và làm proxy ngược cho Apache và các máy chủ web khác. So với Apache, Nginx có thể xử lý một số lượng lớn các kết nối đồng thời và có dung lượng bộ nhớ nhỏ hơn trên mỗi kết nối.

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nginx trên CentOS 7.

Cài đặt Nginx trên CentOS 7

1. Điều kiện

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một VPS trắng và chưa cài đặt bất cứ dịch vụ nào.

ĐĂNG KÝ NGAY

2. Cài đặt Nginx trên CentOS 7

2.1. Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

Đầu tiên các bạn cần cài đặt các gói cần thiết bằng lệnh sau

yum install yum-utils -y

2.2. Bước 2: Thêm yum repository

Tiếp theo, bạn cần thiết lập nginx repository để có thể cài đặt được Nginx thông qua yum.

nano /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Dán nội dung dưới đây vào

[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true

Screenshot_42

Sau đó bấm Ctrl + o và nhấn Enter để lưu file, bấm Ctrl + x để thoát khỏi nano

2.3. Bước 3: Cài đặt Nginx

Để cài đặt Nginx, hãy chạy lệnh sau:

yum install nginx -y

2.4. Bước 4: Khởi động nginx

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động dịch vụ Nginx bằng các lệnh sau:

systemctl enable nginx
systemctl start nginx

Screenshot_43

Để kiểm tra trạng thái của Nginx hãy sử dụng lệnh sau:

systemctl status nginx

Screenshot_44

2.5. Bước 5: Cấu hình Firewalld (Nếu có)

Nếu các bạn sử dụng Firewalld để có thể truy cập được website các bạn sẽ cần mở port bằng các lệnh sau đây

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload

Screenshot_45 - cài đặt Nginx trên CentOS 7

Để kiểm tra, hãy truy cập http://IP-VPS bằng trình duyệt và bạn sẽ thấy trang chào mừng của Nginx như hình bên dưới:

Screenshot_46 - cài đặt Nginx trên CentOS 7

3. Quản lý Nginx Service với systemctl

Để dừng  Nginx, dùng lệnh:

systemctl stop nginx

Để khởi động Nginx dùng lệnh:

systemctl start nginx

Lệnh khởi động lại Nginx:

systemctl restart nginx

Tải lại dịch vụ Nginx mỗi khi bạn thay đổi cấu hình:

systemctl reload nginx

Nếu không muốn Nginx tự động chạy mỗi khi khởi động lại VPS sử dụng lệnh sau:

systemctl disable nginx

Nếu muốn Nginx tự động chạy mỗi khi khởi động lại VPS sử dụng lệnh sau:

systemctl enable nginx

4. Các file cấu hình

 • Tất cả các tệp cấu hình Nginx đều nằm trong thư mục /etc/nginx/.
 • Tệp cấu hình chính của Nginx là /etc/nginx/nginx.conf.
 • Để duy trì cấu hình Nginx dễ dàng hơn, bạn nên tạo một tệp cấu hình riêng cho từng miền.
 • Các file cấu hình phải kết thúc bằng .conf và được lưu trữ trong thư mục /etc/nginx/conf.d.
 • Nếu tên miền của bạn là mydomain.com thì tệp cấu hình của bạn phải được đặt tên /etc/nginx/conf.d/mydomain.com.conf
 • Các file log của Nginx (access.logerror.log) nằm trong thư mục /var/log/nginx/.

5. Tạo Virtual host (vhost)

Virtual Host là file cấu hình cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Tất cả các file vhost sẽ nằm trong thư mục /etc/nginx/conf.d/. Để tiện quản lý mỗi website nên có một vhost riêng, ví dụ: hostvn.net.conf

Trong ví dụ này sẽ tạo website hostvn.net với vhost tương ứng là /etc/nginx/conf.d/hostvn.net.conf với nội dung sau:

nano /etc/nginx/conf.d/hostvn.net.conf

Dán nội dung dưới dây vào

server {
  listen 80;
  server_name www.hostvn.net hostvn.net;
  access_log /home/hostvn.net/logs/access.log;
  error_log /home/hostvn.net/logs/.error.log;
  root /home/hostvn.net/public_html;
  index index.html index.htm index.php;
}

Tiếp theo các bạn cần tạo thư mục chứa mã nguồn website và thư mục chứa file log bằng các lệnh sau

mkdir -p /home/hostvn.net/public_html
mkdir -p /home/hostvn.net/logs
chown -R nginx:nginx /home/hostvn.net

Reload lại Nginx để load cấu hình

systemctl reload nginx

Sau khi cấu hình hoàn tất các bạn trỏ tên miền về vps sau đó tạo file /home/hostvn.net/public_html/index.html

nano /home/hostvn.net/public_html/index.html

Dán nội dung sau vào

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>HOSTVN.NET - Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7</title>
</head>
<body>
	<p><center>HOSTVN.NET - Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7</center></p>
</body>
</html>

Cuối cùng truy cập tên miền của bạn bằng trình duyệt để kiểm tra

6. Video cài đặt

7. Link tham khảo

8. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cài đặt Nginx trên CentOS 7. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt LEMP (Nginx – MariaDB – PHP) trên CentOS 7.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18

2020-5-2 10:00:38

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Apache trên CentOS 7

2020-5-3 9:25:29

0 trả lời ATác giả MQuản lý
  Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối