Hướng dẫn cài đặt Magento với Nginx trên CentOS 7

Magento là một ứng dụng web thương mại điện tử mã nguồn mở rất phổ biến. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Magento với Nginx trên VPS CentOS 7.

Cài đặt Magento với Nginx – Magento là một ứng dụng web thương mại điện tử mã nguồn mở rất phổ biến và có tính năng phong phú. Magento đáp ứng các yêu cầu của người dùng và cho phép bạn tạo một cửa hàng trực tuyến đầy đủ chức năng chỉ trong vài phút. Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Magento trên VPS CentOS 7 với máy chủ web Nginx, PHP-FPM và MariaDB.

Cài đặt Magento với Nginx trên CentOS 7

1. Bước 1: Cài đặt LEMP (Nginx – MariaDB – PHP)

Để cài đặt LEMP các bạn làm theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn cách cài đặt LEMP trên Centos 7

Tại thời điểm viết bài Magento 2.3 chưa hỗ trợ PHP 7.4 vì vậy các bạn chỉ nên cài đặt PHP 7.2 hoặc 7.3

2. Bước 2: Tạo database

Để Magento có thể hoạt động, việc đầu tiên cần làm chính là tạo Database cho nó. Để làm điều này các bạn sử dụng lần lượt các lệnh dưới đây

mysql -u root -p
CREATE DATABASE magentodb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON magentodb . * TO magentouser@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR-PASSWORD' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
Thay YOUR-PASSWORD bằng mật khẩu Mysql các bạn muốn tạo

Screenshot_121 - Cài đặt Magento với Nginx

3. Bước 3: Download Magento và cài đặt

Thay thế magentodomain.com bằng tên miền của bạn.
 • Tạo thư mục chứa code

Các bạn có thể tạo thư mục chứa code Magento bằng lệnh sau

mkdir -p /home/magentodomain.com/public_html
 • Cài đặt magento
cd /home/magentodomain.com/public_html
wget https://github.com/magento/magento2/archive/2.3.tar.gz
tar -xvf 2.3.tar.gz

Di chuyển mã nguồn đã được giải nén ra public_html

mv magento2-2.3/{.,}* /home/magentodomain.com/public_html

Nhập A và nhấn Enter khi được hỏi

Screenshot_120

Xóa các thư mục không cần thiết

rm -rf 2.3.tar.gz magento2-2.3

Tiến hành cài đặt các thư viện cần thiết với composer. Nếu VPS của bạn chưa được cài đặt composer hãy xem Hướng dẫn cách cài đặt Composer trên CentOS 7.

composer install

Sau khi quá trình cài đặt thư viện hoàn tất các bạn tiến hành cài đặt Magento bằng lệnh sau

bin/magento setup:install --backend-frontname="adminlogin" \
--key="biY8vdWx4w8KV5Q59380Fejy36l6ssUb" \
--db-host="localhost" \
--db-name="magentodb" \
--db-user="magentouser" \
--db-password="MYSQL-PASSWORD" \
--language="en_US" \
--currency="USD" \
--timezone="Asia/Ho_Chi_Minh" \
--use-rewrites=1 \
--use-secure=0 \
--base-url="http://magentodomain.com" \
--base-url-secure="https://magentodomain.com" \
--admin-user=adminuser \
--admin-password=STRONG-PASSWORD \
--admin-email=admin@newmagento.com \
--admin-firstname=admin \
--admin-lastname=user \
--cleanup-database

Các bạn cần thay đổi các thông tin trong lệnh như sau:

 • –backend-frontname: Link đăng nhập admin các bạn muốn (Ví dụ: https://magentodomain.com/adminlogin)
 • key: Thay bằng một chuỗi ký tự bất kỳ
 • db-name, db-user, db-password: Thay bằng các thông tin các bạn đã tạo ở Bước 2: Tạo database
 • magentodomain.com : Thay bằng domain của các bạn
 • admin-user, admin-password: Thay bằng thông tin đăng nhập admin các bạn muốn tạo. Lưu ý mật khẩu phải trên 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường và số
 • admin-email, admin-firstname, admin-lastname: Thay thế bằng  thông tin của các bạn

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất các bạn tiến hành set owner để tránh các lỗi về phân quyền

chown -R nginx:nginx /home/magentodomain.com/public_html

4. Bước 4: Tạo Virtualhost

Tạo file /etc/nginx/conf.d/magentodomain.com.conf

nano /etc/nginx/conf.d/magentodomain.com.conf

Dán nội dung dưới đây vào

upstream fastcgi_backend {
  server  unix:/var/run/php-fpm.sock;
}

server {
  listen 80;
  server_name www.magentoodomain.com magentodomain.com;
  set $MAGE_ROOT /home/magentodomain.com/public_html;
  set $MAGE_DEBUG_SHOW_ARGS 1;

  root $MAGE_ROOT/pub;

  index index.html index.htm index.php;
  autoindex off;
  charset UTF-8;
  error_page 404 403 = /errors/404.php;
  #add_header "X-UA-Compatible" "IE=Edge";


  # Deny access to sensitive files
  location /.user.ini {
    deny all;
  }

  # PHP entry point for setup application
  location ~* ^/setup($|/) {
    root $MAGE_ROOT;
    location ~ ^/setup/index.php {
      fastcgi_pass  fastcgi_backend;

      fastcgi_param PHP_FLAG "session.auto_start=off n suhosin.session.cryptua=off";
      fastcgi_param PHP_VALUE "memory_limit=756M n max_execution_time=600";
      fastcgi_read_timeout 600s;
      fastcgi_connect_timeout 600s;

      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include    fastcgi_params;
    }

    location ~ ^/setup/(?!pub/). {
      deny all;
    }

    location ~ ^/setup/pub/ {
      add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
    }
  }

  # PHP entry point for update application
  location ~* ^/update($|/) {
    root $MAGE_ROOT;

    location ~ ^/update/index.php {
      fastcgi_split_path_info ^(/update/index.php)(/.+)$;
      fastcgi_pass  fastcgi_backend;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      fastcgi_param PATH_INFO    $fastcgi_path_info;
      include    fastcgi_params;
    }

    # Deny everything but index.php
    location ~ ^/update/(?!pub/). {
      deny all;
    }

    location ~ ^/update/pub/ {
      add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
    }
  }

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

  location /pub/ {
    location ~ ^/pub/media/(downloadable|customer|import|custom_options|theme_customization/.*.xml) {
      deny all;
    }
    alias $MAGE_ROOT/pub/;
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
  }

  location /static/ {
    # Uncomment the following line in production mode
    # expires max;

    # Remove signature of the static files that is used to overcome the browser cache
    location ~ ^/static/version {
      rewrite ^/static/(versiond*/)?(.*)$ /static/$2 last;
    }

    location ~* .(ico|jpg|jpeg|png|gif|svg|js|css|swf|eot|ttf|otf|woff|woff2|html|json)$ {
      add_header Cache-Control "public";
      add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
      expires +1y;

      if (!-f $request_filename) {
        rewrite ^/static/(versiond*/)?(.*)$ /static.php?resource=$2 last;
      }
    }
    location ~* .(zip|gz|gzip|bz2|csv|xml)$ {
      add_header Cache-Control "no-store";
      add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
      expires  off;

      if (!-f $request_filename) {
        rewrite ^/static/(versiond*/)?(.*)$ /static.php?resource=$2 last;
      }
    }
    if (!-f $request_filename) {
      rewrite ^/static/(versiond*/)?(.*)$ /static.php?resource=$2 last;
    }
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
  }

  location /media/ {
    try_files $uri $uri/ /get.php$is_args$args;

    location ~ ^/media/theme_customization/.*.xml {
      deny all;
    }

    location ~* .(ico|jpg|jpeg|png|gif|svg|js|css|swf|eot|ttf|otf|woff|woff2)$ {
      add_header Cache-Control "public";
      add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
      expires +1y;
      try_files $uri $uri/ /get.php$is_args$args;
    }
    location ~* .(zip|gz|gzip|bz2|csv|xml)$ {
      add_header Cache-Control "no-store";
      add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
      expires  off;
      try_files $uri $uri/ /get.php$is_args$args;
    }
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
  }

  location /media/customer/ {
    deny all;
  }

  location /media/downloadable/ {
    deny all;
  }

  location /media/import/ {
    deny all;
  }

  location /media/custom_options/ {
    deny all;
  }

  location /errors/ {
    location ~* .xml$ {
      deny all;
    }
  }

  # PHP entry point for main application
  location ~ ^/(index|get|static|errors/report|errors/404|errors/503|health_check).php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass  fastcgi_backend;
    fastcgi_buffers 1024 4k;

    fastcgi_param PHP_FLAG "session.auto_start=off n suhosin.session.cryptua=off";
    fastcgi_param PHP_VALUE "memory_limit=756M n max_execution_time=18000";
    fastcgi_read_timeout 600s;
    fastcgi_connect_timeout 600s;

    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }

  # Banned locations (only reached if the earlier PHP entry point regexes don't match)
  location ~* (.php$|.phtml$|.htaccess$|.git) {
    deny all;
  }
}

Bấm Ctrl + o và nhấn Enter để lưu file, Ctrl + x để thoát khỏi nano. Khởi động lại Nginx để load cấu hình

service nginx restart

5. Kiếm tra

Sau khi hoàn tất các bạn có thể truy cập tên miền của mình bằng trình duyệt web để kiểm tra.

Screenshot_138

6. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Magento trên VPS CentOS 7 với máy chủ web Nginx, PHP-FPM và MariaDB. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt Laravel trên CentOS 7.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Cài đặt ModSecurity với Nginx trên CentOS 7

2020-5-11 22:41:00

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cUrl trên Ubuntu 18.04

2020-5-14 0:37:56

0 trả lời ATác giả MQuản lý
  Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối