Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 18.04

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản thích hợp để lập trình website. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP trên Ubuntu 18.

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản thích hợp để lập trình website. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP trên Ubuntu 18.

Cài đặt PHP trên Ubuntu 18.04

1. Điều kiện tiên quyết

Trước tiên các bạn cần cài đặt Apache hoặc NginxMariaDB trên Ubuntu

2. Cài đặt PHP trên Ubuntu 18

2.1. Bước 1: Cài đặt ppa:ondrej/php

Để cài đặt PHP-FPM các bạn nên sử dụng ppa:ondrej/php PPA để có thể cài đặt phiên bản PHP-FPM mới nhất

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

2.2. Bước 2: Cài đặt PHP-FPM

Tiếp theo các bạn cài đặt PHP bằng lệnh sau. Trong bài viết này HOSTVN sẽ cài đặt PHP 7.4

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt -y install php7.4 php7.4-fpm

2.3. Bước 3: Cấu hình PHP-FPM

Đầu tiên các bạn backup lại file cấu hình mặc định

sudo cp /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf.bak

Tiếp theo các bạn chạy lần lượt các lệnh sau

sudo sed -i 's/;listen.mode = 0660/listen.mode = 0660/g' /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf
sudo sed -i 's/;security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5 .php7/security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5 .php7/g' /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf
Khi bạn sử dụng PHP-FPM. Tất cả các file cấu hình PHP đều nằm trong thư mục /etc/php/7.4/fpm

2.4. Bước 4: Khởi động PHP-FPM

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất các bạn chạy 2 lệnh sau để khởi động PHP-FPM

sudo systemctl start php7.4-fpm
sudo systemctl enable php7.4-fpm

Để kiểm tra xem php-fpm đã chạy hay chưa các bạn sử dụng lệnh sau

sudo systemctl status php7.4-fpm

Screenshot_73

3. Cấu hình PHP-FPM hoạt động với Nginx hoặc Apache

3.1. Cấu hình với Apache

Để Apache có thể hoạt động được với PHP-FPM các bạn cần bật mod proxy_fcgi bằng các lệnh sau

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php7.4-fpm
sudo systemctl restart apache2

3.2. Cấu hình với Nginx

Để có thể chạy được PHP các bạn thêm vào vhost đoạn rule sau

location ~ .php$ {
    try_files $uri $uri/ =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_intercept_errors on;
 
    if (-f $request_filename)
    {
      fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
    }
  }

Screenshot_71

Khởi động lại Nginx để cấu hình có hiệu lực

sudo systemctl restart nginx

3. Cài đặt phần mở rộng PHP

Để cài đặt PHP extension các bạn sử dụng lệnh với cấu trúc như sau:

sudo apt install php7.4-[extname]

Ví dụ: nếu bạn muốn cài đặt phần mở rộng MySQL và GD, bạn sẽ chạy lệnh sau:

sudo apt install php7.4-mysql php7.4-gd

Sau khi cài đặt PHP extension , đừng quên khởi động lại dịch vụ Apache hoặc PHP-FPM.

4. Kiểm tra xử lý PHP

Để kiểm tra xem máy chủ web của bạn có được cấu hình đúng để xử lý PHP hay không, hãy tạo một tệp mới có tên là info.php trong thư mục /var/www/html với code sau:

<?php

phpinfo();

Lưu tệp, mở trình duyệt bạn chọn và truy cập http: //IP-VPS/info.php

Hàm phpinfo sẽ in thông tin về cấu hình PHP của bạn như trong hình bên dưới:

Screenshot_72 - cài đặt PHP trên Ubuntu 18

5. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cài đặt PHP trên Ubuntu 18. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 18

2020-5-8 0:43:18

Góc chia sẻVPS Server

Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu 18.04

2020-5-10 16:27:43

0 trả lời ATác giả MQuản lý
  Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối