Đồng ý với bạn, ghét nhất là mấy cái web load mãi ko vào